Reklamácie a vrátenie tovaru | Idylika
00%

Your basket.

No items in basket

Reklamácie a vrátenie tovaru

Reklamácia tovaru

Ak má váš tovar vadu - nemá dojednané vlastnosti, máte právo:
a.     na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci,
b.     na odstránenie vady opravou veci,
c.     na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
d.     odstúpiť od zmluvy.

Máte právo v Záručnej lehote uplatniť reklamáciu. Záručná lehota pre spotrebiteľov je 24 mesiacov, pre podnikateľov 12 mesiacov.  Pri tovare potravinárskeho charakteru sa záručnou dobou rozumie dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti tovaru.


Uplatniť reklamáciu môžete napr. písomne alebo e-mailom na [email protected].

Uveďte, prosím: 
a.     identifikačné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa doručenia;
b.     číslo objednávky, ku ktorej sa reklamácia vzťahuje,
c.     presnú a jednoznačnú identifikáciu tovaru, ktorý je predmetom reklamácie,
d.     detailný popis vady tovaru, 
e.     voľbu nároku podľa odseku vyššie
f.      dátum spísania reklamácie a vlastnoručný podpis spotrebiteľa; ak sa podáva v papierovej podobe,
g.     fotografiu vady tovaru, ak sa ju rozhodnete priložiť.

 

Viac informácií nájdete v reklamačnom poriadku, ktorý je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

 

Odstúpenie od zmluvy

Do 14 dní od prevzatia tovaru (vrátane) máte právo na odstúpenie od zmluvy. Ak ste objednávku práve zadali a ešte nebola expedovaná, nič sa nedeje.
Napíšte nám mailom na [email protected] alebo zavolajte na +421 905 333 440.

Podľa § 7 ods. (6) nie je možné odstúpiť od Zmluvy, ktorej predmetom je:

  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote

To znamená, že odstúpenie od zmluvy - nákupu tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ktorého ochranný obal bol porušený (káva, čaj, džemy, sirupy, nátierky, alkohol) a ubytovacích a stravovacích služieb nie je možné.

Ak má tovar tento vady, môžete ho reklamovať.

Viac informácií o odstúpení od zmluvy je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

 

Ak ste sta rozhodli odstúpiť od zmluvy, môžete použiť tento vzorový formulár.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy
Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy

Spoločnosti
Idylika s.r.o.,
so sídlom J. Š. Šikuru 10644/76 036 08 Martin,
IČO: 54183731, IČ DPH: SK2121606663,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka číslo: 7857/L
týmto oznamujem, že odstupujem od Kúpnej zmluvy:


Dátum objednania/dátum prijatia*:

Meno a priezvisko spotrebiteľa 


Adresa spotrebiteľa:


Dátum:

 


........................................................
Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)
* Nehodiace sa prečiarknite.